Zmena sídla a stanov

DODATOK č. 1

k stanovám občianskeho združenia Egokológia registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa 25.1.2017 pod číslom VVS/I-900/90-50554.

a) Na základe uznesenia o zmene sídla občianskeho združenia zo dňa 20.9.2018 sa mení Sídlo takto:

  • z Radvanská 6137/29, 974 05 Banská Bystrica
  • na Kopanice 1278, 963 01 Krupina

b) Na základe uznesenia o zmene sídla občianskeho združenia zo dňa 20.9.2018 sa mení odsek Orgány združenia takto:

Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov:

  • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu združenia (pokiaľ ho spomedzi seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán
  • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia
  • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
  • najvyšší orgán je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov

Dodatok