O O.Z.

Občianske združenie EGOKOLÓGIA vzniklo zápisom do registra združení dňa 25. januára 2017.

Potvrdenie od MV SR:  Stanovy O.Z. PDF formát- Egokologia stanovy OZ ; Dodatok
Potvrdenie od MV SR IČO pre O.Z. PDF formát – Egokologia IČO

STANOVY

OZ EGOKOLÓGIA

Názov:  EGOKOLÓGIA

Sídlo:     Kopanice 1278, 963 01 KRUPINA. Dodatok ZMENA SÍDLA A STANOV

Ciele:

 • informovanie verejnosti o novom spoločensko-prírodnom smerovaní pod neologizmom egokológia,
 • hľadať cesty trvaloudržateľného života,
 • hľadať spôsoby lepšej komunikácie a spolunažívania medzi jednotlivcami a v spoločnosti,
 • hľadať spôsoby a cesty aplikovania spoločensko-prírodných dohôd do praxe,
 • zvýšenie informovanosti verejnosti o ekológii, ochrane životného prostredia, zdravom životnom štýle, ekologickom poľnohospodárstve,
 • aktivity so zámerom zvyšovania kvality medziľudských vzťahov a vzťahu človeka k prírode,
 • vybudovanie ekologického centra s využitím poznatkov o tradičných stavbách,
 • pestovanie pôvodných odrôd ovocných a úžitkových stromov a rastlín,
 • osveta, prednášky, eventy, semináre, vydávanie odborných, informačných a vzdelávacích publikácií pre verejnosť,
 • zbierať, uchovávať a šíriť tradície našich predkov,
 • spolupráca s organizáciami a inštitúciami rovnakého alebo podobného zamerania, so školami, školskými zariadeniami s cieľom vedenia detí a mládeže k morálnym a tradičným hodnotám a k pozitívnemu vzťahu k prírode,  životnému prostrediu a človeku.

Členstvo v združení:

 • členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR),
 • podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby,
 • členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

Práva členov:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti členov:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 Orgány združenia:

 1. najvyšší orgán (členská schôdza,),
 2. výkonný orgán (predsedníctvo),
 3. štatutárne orgány (predseda,,
 4. kontrolný orgán (revízor ).

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

K bodu 1.:

Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov:

 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia (pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán,
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia,
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred,
 • najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

K bodu 2.:

Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu:

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
 • má troch členov a na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov,
 • koná vo všetkých veciach, vrátane zmeny stanov, taktiež rozhoduje o zrušení združenia.

K bodu 3.:

Štatutárnym orgánom združenia je predseda. Štatutárny orgán koná v mene združenia, tak že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

K bodu 4.:

Kontrolným orgánom je revízor:

 • je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Zásady hospodárenia:

 • hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 • združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má),
 • zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od
  právnických osôb,
 • výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
 • v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Zánik združenia:

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje výkonný orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia výkonného orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.