Egokológia

Neologizmus EGOKOLÓGIA (angl. EGOCOLOGY) vznikol spojením slov „EGO“ a „EKOLÓGIA“, pričom v prípade týchto dvoch výrazov vychádzame  z týchto premís (premisa).

Ego alebo „Ja“ je označenie samého seba, vlastná osoba. Riadi sa princípom reality a vyrovnáva pôsobenie zložky sociálnej a pudovej. Výsledkom jeho činnosti je naše správanie. Je to vedomie seba, uvedomenie si svojej identity, s odlíšením seba od okolitého prostredia.

Ekológia: veda o vzťahoch organizmov a prostredia, v ktorom žijú, a organizmov k sebe navzájom; odbor zaoberajúci sa životným prostredím. Starostlivosť o životné prostredie; šetrnosť k nemu. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny. Podľa inej uznávanej definície, používanej obzvlášť v humánnej ekológii, je ekológia trojstranný vzájomný vzťah medzi jedincami jedného druhu, organizovanou aktivitou tohto druhu a životným prostredím, v ktorom táto aktivita prebieha. (Ďalšie odkazy: humánna ekológia ; environmentálna ekológia)

T.z., že Egokológia je o vzájomnom vzťahu človeka k prírode a človeku.

Egokológia je ovplyvnená vedným odborom, filozofiou Biomimikry (Inštitút Biomimikry) (iný odkaz). Myšlienka je postavená na idey „pozoruj a kopíruj“, alebo porozumej a kopíruj. Takéto heslo mal aj Viktor Schauberger (iný zdroj).